Nalaten

Er zijn twee opties mogelijk: erfstelling en legaat

Erfstelling

U kunt ervoor kiezen om Biblionef als (mede)erfgenaam op te nemen in uw testament. We ontvangen dan een deel van uw erfenis, bijvoorbeeld een bepaald percentage van het saldo van uw nalatenschap.

Legaat

Wilt u Biblionef graag een bedrag nalaten maar niet tot erfgenaam benoemen? Dan kunt u een legaat opnemen in uw testament. U laat dan een vastgesteld bedrag of een bepaald goed na, zoals een huis, kunstwerk of effectenportefeuille.

Naar de notaris

Een testament stelt u op bij de notaris. De notaris zal een ontwerp testament maken waarin al uw wensen worden verwoord. Als u akkoord gaat, volgt de ondertekening en is het testament geldig.

Culturele ANBI

Biblionef was reeds door de belastingen aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Eind 2016 is Biblionef door de belastingdienst echter aangemerkt als een Culturele ANBI.

Voor donateurs van Culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

De belastingdienst accepteert dus een kwart meer aftrek dan er is geschonken (tot een maximum van € 5.000 per jaar).

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Geen belastingheffing Nalaten aan een ANBI heeft als voordeel dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Uw nalatenschap aan Biblionef komt dus geheel ten goede aan de ontwikkeling van kansarme kinderen.